Psychologie?

Definitie
“Psychologie is de wetenschap die de menselijke geest en gedrag bestudeert”.

“Psychology is the scientific study of the mind and behavior. Psychology is a multifaceted discipline and includes many sub-fields of study such areas as human development, sports, health, clinical, social behavior and cognitive processes.”
McLeod, S. A. (2011)

De klinisch psycholoog

De titel “psycholoog” is in België beschermd. Om jezelf psycholoog te kunnen noemen moet je minstens de wetenschappelijke graad van Master in de Psychologie behaald hebben en geregistreerd zijn bij de Psychologencommissie.

Klinische psychologie is één van de mogelijke afstudeerrichtingen in de psychologie. Deze tak van de psychologie is toegespitst op cliënten met psychosociale en/of gezondheidsproblemen. Klinisch psychologen trachten cliënten te helpen om hun moeilijkheden aan te pakken en/of zich beter aan te passen aan de eisen van het dagelijks leven.
De klinisch psycholoog kan aan preventie doen, aan psychodiagnostiek (tot en met het stellen van een diagnose), en ook de begeleiden en behandelen bij psychisch en psychosomatisch lijden. Dit psychisch lijden kan verschillende vormen aannemen (zie indicaties).

Een klinisch psycholoog is geen psychiater. Het belangrijkste verschil tussen een psycholoog en psychiater is dat deze laatste medicatie mag voorschrijven en een psycholoog niet.
Bron: www.klinischpsycholoog.be

Oorsprong van de psychologie

Psychologie is een menswetenschap die reeds lang geleden z’n oorsprong kent, maar waarbij de grootste vooruitgang geboekt is over de laatste 150 jaar (denk maar aan namen zoals Freud, Jung, Pavlov, Skinner, ...). Men kan stellen dat de oorsprong van de psychologie terug te vinden is in het oude Griekenland, zo’n 400-500 jaar voor Christus. De nadruk lag toen op het filosofische, met grote denkers zoals Socrates, die een invloed had op Plato, die op zijn beurt een invloed had op het werk van Aristoteles. Filosofen discussieerden over vele onderwerpen, die tegenwoordig nog steeds bestudeerd worden in de moderne psychologie, zoals geheugen, vrije wil, aantrekking, enzovoort.

Psychologie als wetenschap

Omdat psychologie een wetenschap is, tracht het tot op heden de oorzaken van gedrag te onderzoeken, gebruik makend van gestandaardiseerde en objectieve procedures voor observatie, meting en analyse.
Psychologie is geen exacte wetenschap, zoals bijvoorbeeld fysica of chemie. Algemeen gezien kan gesteld worden dat de psychologie als menswetenschap zeer breed is, en een enorm scala aan verschijnselen omvat en bestudeert: leren en geheugen, gevoel en perceptie, motivatie en emotie, denken en taal, persoonlijkheid en sociaal gedrag, intelligentie, ontwikkeling, geestelijke ziekte en nog veel meer.
Psychologen onderzoeken deze onderwerpen vanuit een aantal complementaire perspectieven (het zogenaamde “bio-psycho-sociaal model”). Het ene perspectief omvat een meer biologische studie van de hersenen en de rol van evolutie, het andere onderzoekt bijvoorbeeld hoe we informatie gaan verwerken en een derde perspectief bestudeert de invloed van cultuur en samenleving. Deze perspectieven worden dan samengenomen om zo tot een zo volledig mogelijk beeld te komen van de persoon en de situatie.

Om in de praktijk tot een wetenschappelijk correcte diagnose te komen, zijn er verschillende objectieve en gestandaardiseerde procedures en tests beschikbaar.